Vårt kvalitetsarbete

Vi har ett välutvecklat och prisbelönt kvalitetssäkringssystem där vi kontinuerligt gör uppföljningar och utvärderingar. Allt för att elever och personal ska få de bästa förutsättningarna för att nå ett bra resultat. Vi analyserar, utvärderar och tar fram åtgärder för att bli ännu bättre, i vårt arbete mot att bli Sveriges mest motiverande skola. Eller som vi säger (nummer 1 på motivation).
Det är en självklarhet för oss att ha metoder för att ta reda på orsaker till de olika resultat vi får. Lika självklart är det att ha metoder för att snabbt kunna vidta åtgärder för att påverka resultaten framåt. När vi vet orsakerna till varför något blir som det blir, så kan vi upprepa sådant som leder till goda resultat och förändra sådant som leder till dåliga.

Som elev eller vårdnadshavare på Hudikskolan är man hela tiden delaktig i vårt kvalitetsarbete. Man är med och svarar på enkäter och utvärderingar men det som är unikt för oss är att man också är med och analyserar resultaten och tar fram åtgärder för förbättring. Detta skapar ett reellt inflytande som ger våra elever motivation till att uttrycka sina åsikter och motivation till att delta i förändringsarbete men framförallt har det varit totalt avgörande för att skapa den trivsel och de goda resultat vi uppnått.

Vår grundskola har ansökt om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
Hudikgymnasiet tilldelades Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2009 och utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Nu har Hudikskolan ansökt om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015!

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.
SIQs uppgift är att stimulera och bidra till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter. De vill medverka till ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

SIQ tillhandahåller verktyg, arbetssätt och stöd till organisationer för att kunna se sina egna styrkor och förbättringsmöjligheter. Genom Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola hjälper de verksamheter med en professionell genomlysning. De som är tillräckligt bra tilldelas en utmärkelse och lyfts fram som föredömen att inspireras och lära av.