Välkommen till år 7-9 på Hudikskolan
I år 7-9 går det idag 215 elever med max 24 elever i varje klass. Det är ett medvetet val för att få ett optimalt klassrumsklimat, där man tillsammans med läraren och klasskompisar kan utveckla höga akademiska kunskaper i varje ämne.

Ledarskap- och motivationsutbildningen
Ledarskap och motivation är ledstjärnor för alla på skolan. Här utbildas både elever, lärare och personal i ledarskap och i konsten att motivera sig själv och andra. Utbildningen främjar den personliga utvecklingen, tränar oss i att ge och ta konstruktiv feedback, lär oss att se hur en grupp utvecklas och hur vi kan leda både oss själva och gruppen framåt. Målet är att ge förutsättningar för att bli en bra ledare med god självkännedom och en stark motivation. Det föder självkänsla och självförtroende och visar att alla kan nå framgång genom att göra medvetna val.

Pedagogik
Pedagogiken är situations- och individanpassad. Vi tillämpar inga färdiga inlärningsmetoder som alltid gäller alla. Genom att alltid ta hänsyn till såväl situationen som den enskilde eleven, strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje elevs potential och maximera varje elevs motivation för att lyckas med sina studier.
Vår människosyn är genomgående positiv och förväntansfull. Lärare ska respektera sina elever liksom elever ska respektera sina lärare. Vi ser våra elever som våra medarbetare och de har mycket stort inflytande på sin egen skolgång men också i utvecklingen av hela skolan. Vi vet att inflytande över sin egen situation skapar motivation och engagemang för våra elever. De ser att deras åsikter spelar roll och att de, genom att uttrycka dem, kan påverka hur bra de trivs i skolan och vilka resultat de når.

Coach
Varje elev har en egen coach, någon av lärarna på skolan. Coachen har lite extra ansvar för just den eleven och är vårdnadshavarnas kontaktperson. I början av varje läsår gör alla elever en handlingsplan där man sätter betygsmål och andra personliga mål som sedan följs upp under året av coach och elev tillsammans. Varje vecka finns schemalagda coachträffar men eleven kan vända sig till coachen när som helst för att få hjälp eller stöd med sitt skolarbete och sin framtidsplanering.

Skoldagen
Vi har en samlad skoldag där alla elever i år 7–9 börjar skoldagen samtidigt, har rast, har lunch och slutar samtidigt. Vi har aldrig några håltimmar och inställda lektioner utan våra skoldagar ser likadana ut varje dag och varje vecka. Det ger en tydlig struktur och både elever och föräldrar vet vad som gäller.

Läxläsningshjälp
Efter avslutad skoldag erbjuder vi läxläsningshjälp. Detta innebär att man som elev kan stanna kvar på skolan en timme för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Eleven har då tillgång till sina ämneslärare som hjälper eleven för att underlätta skolarbetet.

Till och från skolan
Till och från oss tar man sig enklast med buss eller bil då vi ligger en bit utanför Hudiksvalls centrum. Hållplatsen ligger precis utanför dörren.