Via god tillgänglighet och täta kontakter mellan klasslärare/coach och elev och vårdnadshavare kan uppkomna problem snabbt identifieras och åtgärdas. Problem av allmän skolrelaterad karaktär tas upp på gemensamma veckovisa arenor med lärare och rektor. Analys görs, åtgärder sätts in och ansvar fördelas. Detta följs sedan upp på kommande möten. Problem som förs fram av föräldrar diskuteras gemensamt i samtal mellan aktuella föräldrar, berörd personal och rektor, beroende på problemets karaktär. Där diskuteras och identifieras grunden till problemet och åtgärder framarbetas. Dessa utvärderas sedan i uppföljningssamtal.

Vi har rutiner för att hantera klagomål mot utbildningen. Kontakta barnets klasslärare/coach, rektor eller huvudman om du vill lämna ett klagomål. Du finner kontaktuppgifter till alla på F-6 här och 7-9 här.